Aktuellt inom forensiken

Vid fortbildningskonferensen på Djurönäset berättade Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande laboratoriechef vid SKL, om vad som är aktuellt inom det forensiska området. Mycket handlade om hur arbetet ser ut inför bildandet av den nya Polismyndigheten.

Ett av våra förändringsarbeten inför NFC som påbörjats är arbetet för ett gemensamt ledningssystem. Ett arbete som sker i samverkan med kvalitetssamordnarna från tekniska rotlarna. Vidare ska också ske en ensning av såväl metoder som kompetenskrav för olika ämnesområden. Under en övergångsperiod kan vi leva med olika ackrediteringar. Swedac utreder nu om vi kan ha en och samma ackreditering för hela den forensiska verksamheten, även om funktionsansvaret är fördelat mellan NFC och regionerna.

Flera labb är ackrediterade för sin fingeravtrycksverksamheten eller har fått rekommendation inför ackreditering. SKL tar över ansvaret från PoA med att stötta myndigheterna i arbetet för ackreditering och har genomfört utbildning av internrevisorer samt kurser för behöriga framkallare i de sju metoder som samtliga ackrediterade framkallningslab ska kunna hantera.

Våra mål för kompetensarbetet är att vi ska kunna använda vårt KUB-system inom den forensiska processen och skapa gemensamma roller för laborant, forensiker, generalist, specialist, lokus och kriminaltekniker. Med gemensamma kompetenskrav och utbildade medarbetare utifrån identifierade behov kan vi gå över i examinerade och styrda behörigheter. För lokusrollen och kriminaltekniker finns här en bra grund i de utbildningar och examinationer som redan finns på plats.

Förmågan till resultatvärdering kommer att bli väsentlig för vår gemensamma kompetens och där ska vi fortsätta arbetet med gemensamma värdeord samt utbildning i att förstå och använda hypotesprövning och redovisning i den niogradiga skalan.

Våra forensiska register är viktiga arbetsredskap för att förädla den information som samlas in på brottsplatser. Viktigast är de biometriska registren med fingeravtryck och dna. Tyvärr fylls de inte på med brottsaktiva i den omfattning som är möjligt. Ny statistik från Brå visar att det tillkommer cirka 70 000-90 000 personer som är misstänkta för första gången per år och för brott som har fängelse i straffskalan. Samtliga dessa borde topsas för dna och daktas för fingeravtryck. 17 000-25 000 av dessa som misstänkts för första gången blir även dömda till annan dom än böter och borde därmed ligga kvar i registren. Tyvärr är det inte på det viset utan antalet topsade i år verkar bli cirka 35 000 och antalet daktningar för fingeravtryck har legat runt 10 000 de senaste fem åren. Tillsammans måste vi göra något åt detta och få en förståelse för nödvändigheten av att fylla på i dessa våra viktiga forensiska förädlingsredskap.

Lagstiftningen för eliminationsdatabasen är på plats sedan 1 juli. Provtagning pågår och registrering av oss som arbetar eller vistas på SKL, tekniska rotlar eller gör tekniska undersökningar på brottsplatser. I steg två kommer även andra, mer löst knutna till verksamheten, att registreras. Men här avvaktar vi närmare anvisningar som tas fram i samverkan med RPS för vilka som ska topsas. Vi som arbetar inom den forensiska processen är skyldiga att lämna prov. Eventuella träffar utreds bara ur ett kontamineringsperspektiv.

Prüm är ett verktyg för att nå internationella brottslingar som verkar i Sverige. Så här långt har utbyte av fordonsuppgifter och dna påbörjats. För dna byter vi nu data med Nederländerna, Finland och Estland. Planerat är vidare utbyte med Slovakien, Litauen och Österrike. Fingeravtryck har inte kommit igång på grund av att det nya AFIS-systemet har brottats med så mycket problem att driftsättning har varit omöjlig.

Ett led i arbetet framåt med att ensa metoder och kompetenskrav är projektet Sko. Projektet har resulterat i dels en utbildning i skoavtrycksjämförelse som påbörjas i höst, och dels en kravspecifikation för en nationell skoavtrycksdatabas, som vi hoppas kunna utveckla under nästa år. Databasen är tänkt att användas på samtliga polisområden för att snabbt ge spaningsinformation om brottsplatser som kan höra samman och också eventuellt kopplas till misstänkta personer.

Ytterligare ett projekt syftar till att ensa hanteringen av blodbildsanalys. Ny utbildning planeras till 2015 och ska pågå i moduler under cirka två år. Inför kursen ska gemensamma kompetenskrav tas fram och utbildningen ska ge en examinerad behörighet. Kursen är tänkt för 14 personer och platserna ska fördelas på samtliga regioner.

I samverkan med polismyndigheten i Östergötland utvecklar vi en modell för regionalt lab i NFC:s regi. I första hand kommer all laborativ säkring av dna och framkallning av fingeravtryck för Östergötland att ske här.

Aktuellt på SKL:s enheter

Biologienheten
En speciell rutin har tagits fram för forensisk utredning av kalla fall där utredare och tekniker tillsammans med handläggare på SKL gör en prioritetsbedömning i ärendet. Just nu har vi få ärenden i kö och tar gärna emot fler.

I samarbete med Lunds tekniska högskola har vi ett större projekt i syfte att öka kunskapen kring dna-analysens begränsningar och för att ta fram bättre metodik för dna-analys. Projektet är finansierat av såväl Vetenskapsrådet som MSB.

Dokument- och informationsteknikenheten
SKL har nu kompetens för komplexa undersökningar av mobiltelefoner. Vi har även upparbetat teknik för att kunna få ut information från skadade hårddiskar samt hantera ärenden med stora volymer data. Ett nytt projekt har startats för att utveckla metodik för att förbättra bilddokumentationen på brottsplats.

Inom ramen för ENFSI har vi ansvarat för ett projekt som i samarbete med Linköpings universitet har tagit fram en metodik för utveckling av färdighetsprov för IT.

Vi kan tipsa om att vi med hjälp av handstilsundersökningar i stora ärenden med assistansbedrägeri har nått goda utfall.

Droganalysenheten
De så kallade designade drogerna ökar snabbt och vi upptäcker nu minst två nya substanser i veckan. Tack vare vår nya metodik med NMR (Nuclear magnetic resonance) så kan vi snabbt strukturbestämma dem och skicka resultaten vidare för legal klassning som narkotika eller hälsofarlig vara.

Ett mål för narkotikahanteringen är att den ska hanteras via den tekniska roteln (forensiska sektionen). Vi ser att det ger bättre kvalitet och då framförallt i större ärenden där det är viktigt att, förutom att analysera narkotikan, även säkra andra forensiska spår som fingeravtryck och dna. En hantering via teknisk rotel och de faciliteter som finns där, säkerställer även en god arbetsmiljö för de som hanterar narkotikan.

Kemi- och teknikenheten
Balansen på vapen minskar nu och beräknas vara normal till jul. Sänkningen har kunnat ske tack vare återbesättning och utökning av antalet medarbetare, köp av tjänster, samt ett aktivt arbete med att lägga om processerna så att en högre effektivitet har kunnat uppnås. Ärenden som inkommer nu upparbetas och läses in i IBIS (Integrated Ballistics Identification System) inom några dagar. Detta medför att eventuella träffar kommer att levereras snabbare till er. Även undersökningar av tändsatspartiklar går nu snabbare tack vare ett nytt svepelektronmikroskop med bättre automatiklösning.

Planerade utbildningar

Till sist en överblick över de forensiska utbildningar som är planerade för 2015:
• Kriminalteknisk grundutbildning – information går ut till myndigheterna vecka 38 .
• Utbildning för lokala brottsplatsundersökare – två kurser för totalt 40 deltagare.
• Blodbildsanalys – en utbildning i olika moduler under cirka två år.
• Fingeravtrycksidentifiering – en utbildning i olika moduler under cirka två år.
• Skoavtryckavtrycksjämförelser – en utbildning i olika moduler under cirka två år med början 2014.
• Tillämpning av vapenlagens bestämmelser – en utbildning för 10 deltagare.
• Preparatbedömare/tablettidentifierare – en kurs per år för cirka 20 deltagare.
• Fortbildning i fototeknik.
• Kriminalteknisk fortbildning – planering 2015 och genomförande 2016 och 2017.

Liselotte Nielsen Sundberg
biträdande laboratoriechef, SKL