Dakta alltid!

Uppgifterna kan binda misstänkta personer till både det aktuella brottet och även andra brott. Upptagning av fingeravtryck från brottsdrabbade personer, så kallade jämförelseavtryck, underlättar sållning och bearbetning av brottsplatsspår.

DaktningDigital fingeravtrycksregistrering i Livescan
För att registrera fingeravtryck digitalt används nästan uteslutande Livescan som efter den nya versionen också gör att fler uppgifter kan registreras jämfört med tidigare system inom motsvarande arbetstid. Om du saknar tillgång till en Livescan, ska det manuella systemet med att låta en person avsätta fingeravtryck på en pappersblankett dock fortfarande användas. Blanketterna skannas in i det digitala fingeravtrycksregistret.
Fingeravtrycksregister är viktiga verktyg

Nationellt forensiskt centrum – NFC – ansvarar för och administrerar de båda fingeravtrycksregister som finns idag:

  • Daktningsregistret; som innehåller fingeravtryck av daktade misstänkta personer. Omfattar cirka 180 000 daktningar.
  • Spårregistret; som innehåller fingeravtryck som säkrats på brottsplatser från okända personer. Omfattar cirka 120 000 avtryck.

Identifieringen av ett okänt fingeravtryck inleds med att jämföra mot en eller flera för undersökningen angivna personer då det finns. Om det inte ger träff eller i de fall angivna saknas görs en sökning i daktningsregistret. Om identifierarna vid NFC inte får en träff där heller finns det möjlighet att söka i spårregistret, där uppgifterna slutligen också läggs in för att vara tillgängliga för framtida sökningar. Detta gör att man ibland kan binda en misstänkt gärningsman som man daktar för ett aktuellt brott till andra brott som denne också har anknytning till.

Då en begäran om fingeravtrycksundersökning görs är det viktigt att kontrollera mot PMF att de personer som angivits för undersökningen är daktade. Om samtliga personer i undersökningen är daktade kan handläggningstiden kortas.

Ta upp fingeravtryck från brottsdrabbade
Genom att du tar upp fingeravtryck från till exempel familjemedlemmarna vid ett inbrott får man tillgång till jämförelseavtryck som underlättar sållningen av de insamlade avtrycken och därmed brottsutredningsarbetet. Avtrycken som tas upp från de brottsdrabbade sparas i en databas som inte är sökbar utanför ärendet och uppgifterna gallras automatiskt efter tre månader.
Vissa problem har förekommit vid upptagning av jämförelseavtryck i Livescan, men innan slutet av november beräknas detta kunna åtgärdas då en uppgradering är planerad. En större uppgradering planeras därefter någon gång efter årsskiftet som ska åtgärda en del problem som finns i dagens version av Livescan.

Daktningsfotografier tillgänliga via AFIS-Sign
I AFIS-Sign kommer du åt de daktningsfotografier som är tagna i det nya systemet som började användas 25 november 2014. De fotografier som finns på misstänkta innan 25 november 2014 får hämtas enligt gamla rutiner via NFC. Via AFIS-Sign har du också tillgång till fotografier på kännetecken och får viss information om daktningstillfälle samt vissa utredningsuppgifter.

Då personers utseende och kännetecken kan ändras ganska fort bör man dakta om med jämna mellanrum.

Runt 10 000 daktningar tas årligen upp i Sverige, men enligt gällande lagar och regler skulle uppemot 50 000 personer kunna daktas per år. Genom att dakta ofta och utförligt bidrar du till att viktig information finns tillgänglig och att fler brott kan klaras upp.

Göran Kidfelt, förste forensiker,
Melinda Andersson, tf gruppchef,
båda fingeravtrycksgruppen, NFC
Ann-Louise Flisbäck, kommunikatör