Dna-utbyte med Polen och Litauen

Den 8 oktober sökte vi Sveriges 29 000 dna-spår mot Polen och den 11:e november mot Litauen. I Polens register fanns då dna-profiler från 4 500 spår respektive 38 000 personer och i Litauen fanns dna-profiler från 4 400 spår respektive 73 000 personer.

dna-utbytePolen

Vid sökningen mot Polen erhölls sammanlagt 46 träffar. Polen fick 12 spår-person-träffar och Sverige fick 29 stycken. Vi fick också 5 spår-spår-träffar. Av de totalt 46 träffarna har 34 träffar godkänts och redovisats till de svenska polismyndigheterna och Tullverket. 11 av träffarna var så kallade falska positiva träffar och redovisades därför inte. Falska träffar innebär att träffarna inte blir godkända vid granskning, exempelvis på grund av att de inte uppfyller kravet på en fullt överensstämmande profil.

23 av de svenska spåren träffade mot person i Polens dna-register. Av dessa spår var ett säkrat i ett mordärende, ett i ett rånärende och ett i ett ärende som rör grov olovlig befattning av smuggelgods. Resterande 20 spår var säkrade i mängdbrottsärenden såsom stöld och inbrott.

2 av spår-spår-träffarna godkändes och redovisades. De två svenska spåren hade säkrats i två olika ärenden som båda rörde inbrott men de träffade mot ett och samma spår i Polen.

Litauen

Vid sökningen mot Litauen erhölls sammanlagt 168 träffar. Litauen fick 17 spår-person-träffar och Sverige fick 149 stycken. Vi fick också 2 spår-spår-träffar. Av de totalt 168 träffarna har 144 träffar godkänts och redovisats till de svenska polismyndigheterna och Tullverket. 24 av träffar var falska positiva träffar och redovisades inte.

130 svenska spår träffade mot person i Litauens dna-register. 92 av dessa spår var säkrade i ärenden med rubriceringar som stöld, stöld av fordon eller stöld av diesel. 23 av spåren var säkrade i inbrottsärende. Tre av spåren var säkrade i olika rånärenden och för resterande 13 spår var brottsrubriceringen brott mot frihet och frid, brott mot narkotikastrafflagen, häleri eller skadegörelse. För 4 spår saknades brottsrubricering. En av spår-spår-träffarna godkändes och redovisades. Spåret var säkrat i ett stöldärende.

Många gamla spår ger träff i massökningarna

Många av de svenska spåren, 86 stycken, som gav träff i Litauen var säkrade före 2012. Motsvarande siffror för Polen var 15. Men det innebär i gengäld att det finns 64 ”färska” spår från båda dessa sökningar att utreda vidare.

I november 2014 är det ett år sedan vi i Sverige blev operativa i det europeiska Prüm dna-samarbetet. Arbetet med Prüm dna fungerar bra och Sverige söker nu dna-profiler mot fem länder. Numera söks dagligen våra svenska dna-profiler från spår och personer automatiskt mot dna-register i Finland, Nederländerna, Estland, Polen och Litauen. Länder på tur är Slovakien, i december, och Österrike, i början av nästa år.

Christina Widén, forensiker, typning- och registergruppen, SKL

 

Prümrådsbeslutet
Prümrådsbeslutet är ett fördrag inom EU om fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. Samarbetet sker genom automatiskt utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och uppgifter från fordonsregistret. Syftet är att genom automatiska sökningar i varandras register öka möjligheten till träffar och därigenom klara upp fler brott.