En enad forensisk verksamhet är ingen omöjlighet

Det är snart dags för mig att sammanfatta ett långt arbetsliv på SKL, eftersom det här är mitt sista år som laboratoriechef. Samtidigt inser jag att det inte finns utrymme för nostalgi, för det här året är ett så spännande år att det är mycket viktigare att blicka framåt än bakåt. Det är nu vi ska lägga grunden till en sammanhållen svensk polis.

Under hösten föreslog regeringen i budgetpropositionen att SKL ska bli en del av den nya Polismyndigheten. Nyligen fattade riksdag och regering alla avgörande beslut och inriktningen är klar, SKL kommer att utgöra en egen nationell avdelning inom den nya Polisorganisationen och utföra motsvarande arbetsuppgifter som idag. Dessutom med det avgörande tillägget att den nya avdelningen ska tillföras ett huvudansvar för en sammanhållen forensisk process i myndigheten. Vidare sägs att de specifika uppgifter och ansvar som avdelningen kommer att ha ska regleras i författning.

Namnbytet till Nationellt forensiskt centrum är en viktig markering att vi ska bygga något nytt, genom att den nya avdelningen ska få ett tydligare och utökat ansvar för hela den forensiska processen från brottsplats till domstol. De organisatoriska åtgärder som krävs för att SKL ska bli Nationellt forensiskt centrum ska identifieras, beslutas och vidtas av den särskilde utredaren Thomas Rolén.

En kartläggning av den forensiska processen har gjorts i OP-6 och nu pågår arbetet i två nya projektgrupper, OP11 och OrgNfc. Att det finns olika uppfattningar om hur genomförandekommitténs definition av ett utökat ansvar för den forensiska processen ska utformas i termer av process- och funktionsansvar står klart efter de inledande mötena.

Att en samordnad och för hela landet gemensam forensisk process skapar förutsättningar för en ökad brottsuppklaring genom en hållbar teknisk bevisning, där har vi absolut en samsyn. Och att verktygen för är nå dit är en kvalitetssäkrad metodik och gemensamma kompetenskrav är heller inget kontroversiellt. Men när detta ska åstadkommas genom process- eller funktionsstyrning, då hamnar vi lätt i bevarandestatus och har lite svårt att se möjligheterna att bygga något nytt och bättre.

Jag har respekt för att förändringsarbete tar tid och det är oftast inte så att allt går att genomföra på en gång, men det måste finnas en tydlig riktning vart vi vill nå. En gemensam definition av det forensiska uppdraget är första steget för att skapa en plattform och en gemensam målbild.

För mig finns det forensiska uppdraget överallt där det produceras underlag till en teknisk bevisning i domstolen, oavsett om det är en dna-analys från ett blodspår, en kemisk analys av misstänkt narkotika, information från mobiltelefoner eller dokumentundersökning. Och det börjar redan i urvalet av spår på brottsplats, husrannsakan eller i samband med en läkarundersökning av offer eller misstänkt.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa typer av undersökningar är att de ska uppfylla kraven för att alla som misstänks för ett brott ska garanteras en rättssäker behandling och att alla brottsoffer ska känna att rättsväsendet har gjort allt för klara upp de brott man har utsatts för. Detta oavsett vem som är misstänkt, eller var i landet ett brott har skett. Vårt uppdrag och ansvar måste utgå från medborgarens perspektiv och ett nationellt förhållningssätt.

Det är lätt att hamna på detaljnivå när vi arbetar i våra projektgrupper och glömma bort syftet med omorganisation till en myndighet. Bara för att nämna några nyckelord – helhetssyn, tydligare styrning, högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet samt ett förbättrat resultat.

Vi har just nu ett unikt tillfälle att åstadkomma en utveckling, både mentalt och med praktiska åtgärder, för att åstadkomma en högre brottsuppklaring genom att vara öppna och tydligt visa i vilken riktning vi vill att den forensiska verksamheten ska utvecklas. Om vi inte gör det nu när allt är satt under lupp, så lär det dröja mycket länge innan möjligheten finns igen. Så låt oss se möjligheterna och ta chansen.

Tore Olsson
Laboratoriechef, SKL

Publicerat 14 mars 2014