En forskande polismyndighet

I Polismyndighetens instruktion står att NFC har ett nationellt ansvar för forskning och utveckling (FoU) inom det forensiska området (SFS 2014:1102). Vid NFC bedrivs idag fler än hundra projekt, allt från vardagsnära utveckling till större forskningssatsningar i samverkan med universitet.

FoU_dec

Behovet av FoU är dock långt ifrån täckt. Inom många ämnesområden med ett högt ärendeinflöde har vi brist på personella resurser för projektverksamhet. Effektiva ärendeflöden i kombination med nyrekryteringar och ökade möjligheter att projektanställa personal, bland annat genom ett ökat inflöde av externa forskningsmedel, hoppas vi kommer att underlätta. Vi utvecklar samtidigt våra centrala stödfunktioner, genom att rekrytera fler projektkoordinatorer, bland annat inom resultatvärdering och IT-forensik och förbättrar biblioteksstödet med mera. Vi stärker vårt ekonomistöd för FoU och vi skapar samverkan med motsvarande funktioner centralt inom Polisen.

Vid varje sektion vid NFC:s huvudlaboratorium i Linköping finns en FoU-grupp, som leds av en FoU-samordnare. Gruppens uppgift är att organisera och stötta FoU-verksamheten vid sektionen. Motsvarande organsation kommer att skapas i första hand vid NFC Stockholm, Syd och Väst, och här är en nära samverkan med den forensiska sektionen viktigt. Vi planerar även att ha kontaktpersoner för FoU inom det forensiska området vid övriga regioner.

Det finns relativt många ”forskande myndigheter” i Sverige, exempelvis Försäkringskassan, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt SMHI, och vi har flera gemensamma utmaningar, både på det övergripande planet och rent praktiskt, som svårigheten att få tillgång till vetenskaplig litteratur för en rimlig kostnad. Vetenskapsrådet har skapat ett nätverk för myndigheter som bedriver FoU och där NFC är aktivt. Via nätverket kan vi tydliggöra för beslutsfattare hur vi som forskande myndigheter är viktiga både som problemställare, finansiärer, samarbetspartners som till exempel. universitet, och utförare av FoU, och att vi dessutom kan erbjuda unika testplattformer för nya metoder.

Birgitta Johansson Rasmusson
Forskningsledare, NFC