Forensik ett område i utveckling – nu flyttar vi fram positionerna

I skrivande stund har Nationellt forensiskt centrum – NFC inte ens funnits ett helt verksamhetsår, men vi kan konstatera att verksamheten upprätthålls och utvecklas i den riktning vi tänkt oss.

Den gångna sommaren drabbades av flera grova brott som vi har mött upp med snabb hantering och i flera fall mycket korta handläggningstider. Vi ser till att ta vara på fördelarna med polisreformen, exempelvis har vi etablerat extern samverkan genom ett Forensiskt Råd (For Råd) och internt inom polisen genom Samverkansråd forensik (ForSam). Vi har således tillgång till flertalet samarbetsforum och kontaktytor där vi kan föreslå, och inte minst implementera, olika idéer för att effektivisera och förbättra arbetet. Ett område vi tagit tag i är registerpåfyllnad, där vi tillsammans med Rättsavdelningen nu verkar för att våra register fylls på i ökad omfattning. Vi har också startat upp arbetet med harmonisering av våra ämnesområden och här involveras medarbetare från hela Polisen; NFC, de Forensiska sektionerna vid regionernas Utredningsenheter, NOA och Utvecklingsavdelningen.

Vi kan också konstatera att NFC inte bara är i internationell toppklass, utan att vi också är med på frontlinjen och medverkar till forensikens utveckling. Idag sträcker sig brottsligheten långt över gränserna, och vikten av internationell samverkan är uppenbar.
NFC hade därför ett brett deltagande vid den forensiska konferensen EAFS European Academy of Forensic Science Conference (EAFS) 2015, som ägde rum den 7-11 september i Prag, Tjeckien. Konferensen arrangeras vart tredje år, och vid årets konferens medverkade 1000 delegater från olika forensiska institut, universitet och privata aktörer. Temat för 2015 års konferens var att flytta gränserna bortom det vi tror är möjligt.

I de plenumföredrag som gavs, två per dag, målades de stora dragen för utmaningarna avseende den forensiska utvecklingen i världen. Föredragshållarna kom från USA, Australien och Europa och i stort sett samtliga refererade till NAS-rapporten Strengthening Forensic Sciense in the United States: A path Forward, är en rapport från 2009 som visade på stora brister i den forensiska hanteringen I USA. Ett av recepten på framgång som omnämns i internationella sammanhang är kvalitetssäkring med ackreditering och komptetenssäkring. Flera påtalade även behovet av att göra forensik till en profession som till exempel läkare med gemensamma lägsta krav avseende kompetens. Ett annat återkommande tema var behovet av strukturerad resultatvärdering. Såväl konventionell forensik, it-forensik och fältverksamhet behöver ha ensade former för rapportering som stöd till domstolarna. Vidare framhölls risken för felaktiga resultat, bland annat genom biaseffekter och kognitiv påverkan. Även här är vi långt framme i Sverige i och med uppdateringen av Polisdatalagen, som ställer krav på att vi på ett tydligt sätt separerar forensisk verksamhet från utredningsprocessen.

NFC medverkade med en mångfald föredrag och postrar. Föredragen skedde parallellt i 7 sessioner så mångfalden var stor. Vi bidrog med 11 presentationer, 14 postrar, 3 sessionsordförande samt 3 workshoppar. Att vi dessutom omnämns i flera av andra deltagares presentationer, postrar och föredrag visar att vi är i internationell toppklass.

Lena Klasén
chef för NFC