Forensiskt råd − ett kundforum

Kundfokus, kvalitetsarbete, forskning och utveckling är givetvis inget nytt, men nu utvecklar vi arbetet tillsammans inom polisen. Genom projektgrupper, referensgrupper, Vetenskapliga rådet, samverkansgruppen och Forensiskt råd arbetar vi för en effektiv forensisk process med rätt kvalitet och kompetens till stöd för utrednings- och domstolsprocess.

FOR

Bakgrunden till det pågående arbetet är väl förankrat ända från det så kallade majbeslutet fram till Polisdatalagen och på rikspolischef Dan Eliassons begäran.
Under tiden NFC arbetat vidare med att korta handläggningstiderna startades i början av 2015 forum där vi kan samla ihop olika lyfta frågor som rör samarbetet med utredningsverksamheten inom polisen samt med brottsbekämpande myndigheter.

Kundforum
Ett av råden är ett Forensiskt råd som har till uppgift att vara ett kundforum, och som är rådgivande utan beslutsmandat. Rådet tittar exempelvis på vad det övriga rättsväsendet vill ha från NFC och hur ska det levereras. Det handlar också om handläggningstiderna där det interna effektiviseringsarbetet inom NFC lett fram till att en undersökning vid mängdbrott ska kunna levereras på tre dagar, och där det är häktningstid involverad handlar det om 8 dagar. Vid exempelvis grova brott kan handläggningstiden vara svår att bestämma då det beror på mängden material som inkommit.
Många frågeställningar har uppmärksammats under samarbetet i rådet, vilket har gjort att det behöver tillsättas flera tillfälliga grupper för speciella frågor som uppkommer under arbetets gång och även permanenta arbetsgrupper för långsiktigt arbete.
Rådet består av representanter från organisationer som är intressenter till Polismyndighetens forensiska verksamhet. Nationella operativa avdelningen, Polisregionernas utredningsenhet och Utvecklingsavdelningen samt Åklagarmyndigheten, Säpo, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsväsendet, Advokatsamfundet, Immigrationsverket, Tullen och Kustbevakningen för att nämna några.

Ordförande för rådet är chefen för NFC och rådet ska sammanträda två till fyra gånger per år. Däremellan pågår arbetet runt om inom polisen med att jobba framåt och räta ut diverse frågetecken.

Pågående och medarbetarstyrda aktiviteter
Den regionsöverskridande verksamheten med kvalitetssäkert arbete och gemensam ackreditering har ett digert uppdrag.
• NLSG/NLG samt NOLG
• Forensiska rådet
• Forensisk samverkansgrupp
• Nationell forensisk kvalitetsgrupp på plats
• Utökad nationell forensisk kvalitetsgrupp
• Pågående harmonisering av elva ämnesområden
• Planering och uppstart av nationell FoU-grupp
• Flödesbaserat arbetssätt som involverar alla medarbetare.

Övriga råd och grupper
I kommande nummer av Kriminalteknik kommer du att kunna läsa mer om Samverkansgrupp forensik, som är operativt och viktigt för att fånga upp både de övergripande behoven hos våra uppdragsgivare samt de direkta utvecklingsbehoven i de forensiska sektionerna.

Samverkansråd forensik, där NFC, cheferna för regionernas forensiska sektioner, NOA och utvecklingsavdelningen deltar.

Vetenskapligt råd, som ska granska vår FoU-verksamhet och komma med förbättringsförslag men också kunna ge råd i sakfrågor. Rådet bestående av utomstående forskare och ämnessakkunniga.

Kortfakta
2 b § Inom Polismyndigheten ska det finnas … en avdelning som har ett nationellt ansvar för myndighetens forensiska verksamhet, utför undersökningar och bedriver forskning inom detta område (Nationellt forensiskt centrum). Lag (2014:588).

12 § Nationellt forensiskt centrum ska bedriva … forensisk forskning och utveckling inom sitt ansvars-område och samla, bearbeta och offentliggöra resultat inom området. Den forensiska forskningsverksamheten ska ledas av en vetenskapligt meriterad forskningsledare. Forsknings-ledaren ansvarar för att verksamheten bedrivs på en hög vetenskaplig nivå.

13 § Nationellt forensiskt centrum ska ansvara … för internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Ylva Hammarlund
redaktör