Genom rätt kvalitet garanteras opartiskhet

Eftersom jag är uppväxt på en bondgård, med en verksamhet som är extremt
väderberoende, så fick jag tidigt lära mig att det oftast inte blir riktigt så bra som man hoppas men inte heller riktigt så dåligt som man vill tro ibland.

Lite av den känslan fick jag när remissvaren började komma efter att Polisorganisationskommittén (POLO) hade presenterat sitt förslag. Ett förslag där SKL placerades organisatoriskt inom polisen och dessutom i riktlinjerna för det fortsatta arbetet gavs rollen att ansvara för den kriminaltekniska verksamheten på olika nivåer inom Polismyndigheten.

Tyvärr så besannades min känsla när det stod klart att regeringens budgetproposition enbart innehöll förslag om att RPS och de 21 polismyndigheterna skulle ombildas till en myndighet den 1 januari 2015. Beträffande den organisatoriska placeringen av SKL inom eller utanför den nya Polismyndigheten meddelade regeringen att den avsåg återkomma senare. En avgörande orsak till tveksamheten antar jag är de remissvar som var negativa till att SKL ska bli en del av Polismyndigheten.

Att Sveriges advokatsamfund anser att verksamheten skulle gagnas om den utövades inom ramen för en självständig myndighet är förståeligt. Tullverket ser samma sak men värnar framförallt om att laboratoriet även fortsättningsvis kan vara tjänsteleverantör till andra än polisen. Men framförallt är det Justitiekanslern som är helt emot. Enligt JK:s syn skulle det kunna innebära en klar risk för att allmänhetens och rättsväsendets förtroende för laboratoriets objektivitet urholkas om SKL placeras inom den nya Polismyndigheten.

Utifrån ett så kallat optiskt perspektiv kanske det verkar tilltalande att organisatoriskt separera vissa verksamheter. Men min erfarenhet, efter ett långt arbetsliv, är att det är en lättköpt lösning. Det är min bestämda åsikt att SKL:s opartiskhet och objektivitet i grunden inte beror av vår organisatoriska hemvist i den statliga myndighetsvärlden. Vår opartiskhet garanteras istället genom att hela kedjan av kriminaltekniskt arbete från brottsplats till tekniskt bevis utförs på ett kvalitetssäkert sätt.

Jag förutsätter att kravet på objektivitetsplikt enligt rättegångsbalken gäller för hela rättsväsendet. Om en fristående myndighet är garanten för objektivitet i den forensiska processen torde alternativet vara att flytta hela verksamheten ända från brottsplatsen till SKL. Det är inte logiskt att objektivitet och opartiskhet börjar när undersökningsmaterialen anländer till laboratoriet.

Remissvaren i övrigt var, i de fall SKL nämndes, neutrala eller positiva till mycket positiva till förslagen om SKL:s framtida roll och placering inom Polismyndigheten. Det som verkligen gläder mig är att de fackliga organisationerna var tydliga med att en sammanhållen svensk polis innebär att SKL ska vara en del av den nya Polismyndigheten. De delar kommitténs uppfattning att laboratoriet är viktigt för att klara upp fler brott och vi får ett större ansvar för den forensiska processen. Jusek, SEKO och Polisförbundet lyfter särskilt fram vikten av att aktivt arbeta med forskning och utveckling och att det finns utrymme för att öka antalet specialistkompetenser.

Det som gör mig extra glad är att Polisförbundet dessutom lyfter fram biometriområdet och menar att verksamheten vid SKL bör utvecklas mot att inrätta ett biometriskt centrum. Och att ett sådant centrum bör ges det samlade ansvaret för dna, fingeravtryck, handstil, signalement, ansiktsigenkänning, iris (ögonbotten) med mera. På biometriområdet sker i dag en snabb utveckling på flera områden och biometrin har en given plats inom forensisk vetenskap. Därför ser jag en stor utvecklingspotential i det som nu är på gång med ett huvudmannaskap för fingeravtrycksidentifiering inom SKL. Denna utveckling tillsammans med den kompetens som redan finns inom laboratoriet för dna, handstil och bildidentifiering är en utmärkt utgångspunkt för att bilda basen för ett sådant centrum.

Sammanfattningsvis så menar jag att det finns goda skäl för regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag som ligger i linje med de uppfattningar som redovisades av POLO – att SKL ska bli en del av den nya Polismyndigheten och ges ett tydligt ansvar för den forensiska processen.

Tore Olsson
Laboratoriechef, SKL

18 december 2012