Hantering av narkotikamaterial – en arbetsmiljöfråga

Misstänkt narkotika beslagtas dagligen och transporteras i bil till polishuset för vidare hantering. Denna typ av material förvaras väl inlåst i polishuset, men hur väl anpassad är arbetsmiljön där material som ofta luktar hanteras? Har lokaler och förvaringsskåp god ventilation och finns det tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Drog_decUnder september har personal från droganalyssektionen vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, kartlagt materialflödet för beslagtagen narkotika i Jönköping, Eskilstuna/Strängnäs, Norrköping och Linköping. Vid besöken undersöktes hur materialen förvaras och hanteras, om skyddsutrustning används och hur personalen utbildas gällande risker vid hantering av misstänkt narkotika. Eftersom materialen i nästa steg skickas för analys vid NFC undersöktes också vem eller vilka som skriver begäran om undersökning, hur materialen packas och vem som tar emot analyssvaren från NFC.

Vid besöken noterades både bra och mindre bra lösningar gällande narkotikahanteringen. Generellt finns en stor potential för att ta fram ett arbetssätt som ger en bättre arbetsmiljö.

  • Materialen hanteras ofta på flera olika platser i polishuset
  • Ofta sker hantering och upprättande av analysbegäran i icke ändamålsenliga lokaler med bristfällig ventilation så som kontor, korridorer eller beslagsrum
  • Materialen förvaras ofta i skåp helt utan ventilation
  • Forensiska sektionens laboratorielokaler används sällan för narkotikahantering
  • Skyddsutrustning finns, till exempel handskar, men används sällan
  • Instruktioner för hantering av narkotika saknas i de allra flesta fallDet finns goda exempel för att förbättra arbetsmiljön vid hantering av den aktuella materialtypen. I Linköping har ett rum nyligen inretts där all beslagtagen narkotika hanteras och där upprättas även analysbegäran till NFC om enbart narkotikaundersökning är aktuell. I rummet, som ligger avskilt från annan verksamhet, finns skyddsutrustning som handskar och dragskåp med god ventilation tillgänglig samt standardiserat förpackningsmaterial och streckkodsskrivare.

I Strängnäs har ett antal torkskåp med inbyggd fläkt monterats där narkotikamaterial kan förvaras och torkas, speciellt cannabis.
En rapport med rekommendationer och riktlinjer för hur narkotikamaterial ska hanteras innan de skickas för analys vid NFC kommer att skrivas baserat på iakttagelser vid studiebesöken.

Anna Stenfeldt Hennings, sektionschef
Drogsektionen, NFC