Internationella möten om metodik, kvalitetsfrågor och bevisresonemang

I juni deltog SKL i det årliga mötet inom ENFSI Scene of Crime Working Group (SoC-WG) och i augusti deltog vi i International Conference on Forensic Inference and Statistics (ICFIS).

Årsmöte inom ENFSI:s grupp för metodik och kvalitetsfrågor

Den 4-6 juni hölls det årliga mötet inom ENFSI Scene of Crime Working Group (SoC-WG) i Riga, Lettland. Gunnel Carlsson, SKL, och Lars-Åke Jankowski, polismyndigheten Skåne, är laboratoriets representanter i SoC-WG, och till mötet i Riga var dessutom Anders Nordgaard, SKL, inbjuden som föreläsare. Anders presenterade där det nya arbetssätt för värdering av fynd på brottsplats, som vi utvecklat i Sverige.

SoC-WG är en arbetsgrupp för personer som speciellt arbetar med metodik och kvalitetsfrågor runt brottsplatsundersökningar i ett europeiskt perspektiv. Medlemmarna kommer främst från forensiska laboratorier och polismyndigheter. Organisatoriskt har vi olikheter mellan medlemsländerna och SoC-WG utgörs av personer med olika former av funktioner, där flera är involverade i beslut om strategier för brottsplatsundersökningen. I Sverige har brottsplatsundersökaren ansvar för undersökningen men så ser det inte ut i så många länder. Argumentationen känns dock igen från Sverige när vi började diskutera med kriminaltekniker att analysen av brottsplatsen ska dokumenteras och framgå i det kriminaltekniska protokollet.

I Riga diskuterade de om det är tillåtet att en brottsplatsundersökare redogör i domstolen för en sammantagen bedömning av brottsplatsförloppet. Många menade att personen ifråga endast ska få vittna om vilka fynd som har hittats och när, var och hur de hittats. Bedömningar av vad fynden betyder är upp till rättens ledamöter att göra. Andra röster var mer i linje med det synsätt vi har i Sverige. Att bedömning av brottsplatsfynd kräver sakkunnighet inom brottsplatsundersökning och att det är brottsplatsundersökaren som varit på platsen som gör bedömningen. Rättens ledamöter är i detta avseende lekmän.

Utöver synpunkter som mer hade med juridiska hinder för arbetssättet att göra, var mottagandet överlag positivt. Likt den respons vi fått från våra brottsplatsundersökare i Sverige tyckte de att metoden var logisk och i linje med hur de faktiskt arbetar på en brottsplats. Flera av deltagarna uttryckte sitt intresse för att få veta mer om arbetssättet och att det exempelvis kan vara en workshop vid nästa möte. Våra kollegor i Danmark visade stort intresse, med aspekten att vi skulle ha möjlighet att skapa ett gemensamt nordiskt arbetssätt, där vi utnyttjar att lagstiftning och utredningspraxis liknar varandra. Vi kanske kan utveckla vår svenska modell till att bli en nordisk modell.

Gunnel Carlsson, studierektor SKL
Anders Nordgaard, forensisk specialist, SKL

Bevisresonemang och blandbilder i Leiden

I augusti hölls Konferensen International Conference on Forensic Inference and Statistics (ICFIS) i Leiden och hade 10 olika teman med bland annat tolkning av dna-blandbilder, kvantifiering av resultatvärden och värdering av resultat från nyare analytiska tekniker. Årets konferens var den nionde i ordningen sedan starten 1990 och hade drygt 120 deltagare från cirka 25 länder. Den har som syfte att vara en mötesplats för forensiker, jurister och statistiker med fokus på problemställningar som är av statistisk art. Många tillfällen bjöds till att kommunicera och knyta nya kontakter.

Av naturliga skäl handlar många av konferensbidragen om resultatvärdering. Från SKL deltog Ricky Ansell, Klas Brorsson Läthén, Ronny Hedell och Anders Nordgaard och bidrog sammantaget med två muntliga presentationer och tre postrar.

Ett flertal olika mjukvaror har tagits fram för utvärdering av dna-blandbilder. De befinner sig på olika utvecklingsstadier och använder sig av något olika beräkningsmodeller. I flera fall är det enskilda individer som driver på utvecklingen av mjukvarorna. Även om de framställs som bra och lätthanterade är det uppenbart att mjukvarorna är mer eller mindre komplicerade att implementera och använda. Tyvärr verkar det vara svårt att göra lämpliga jämförelser mellan mjukvarorna, och de som tagit fram dem visar ljumt intresse för det – om det inte gynnar deras produkt. Än så länge är det något för tidigt att bedöma vilka som skulle kunna vara intressanta för svenskt vidkommande – även om behovet finns.

Kvantifiering av resultatvärden är ett stående tema vid dessa konferenser och handlade denna gång till stor del om värdering av flerdimensionella mätvärden. Som exempel kan nämnas grundämnessammansättning i glas, olika metoder att framställa ricin, generella metoder att värdera spektroskopiska mätningar (FTIR, Raman), sammansättningar av tecken i handstil och jämförelse av föroreningsprofiler i olika amfetaminbeslag.
Ett par sessioner hölls också om kommunikation mellan forensiker och jurister samt bevisresonemang i rätten. Presentationerna öppnade för många diskussioner och uppslag till framtida projekt, men i nuläget är det svårt att se att det finns någon samlad uppfattning i dessa frågor.

I den traditionella ”tävlingen” om bästa poster tog SKL en andra plats genom postern ”Classification of Volatiles in Fire Debris” av Anna Emanuelsson, Klas Brorsson-Läthén och Anders Nordgaard. Nästa konferens kommer att anordnas i USA under 2017.

Anders Nordgaard, forensik specialist, SKL
Ricky Ansell, verksamhetsexpert, SKL