Metropolitanchef besökte SKL

Gary Pugh, chef för Forensic Services inom Metropolitan Police London, besökte i början på juni SKL för att både informera sig om vår verksamhet och diskutera eventuella samarbetsområden inom forskning och utveckling i framtiden.

Utvecklingen på dna-området diskuterades tillsammans med Ricky Ansell och Staffan Jansson vid Biologienheten och vi var helt överens om att det nu var dags att byta fokus från laboratoriemiljö till brottsplatsmiljö.Fram tills nu har resurserna i stort sett gått till att utveckla och förfina metoderna för dna-analyser med mycket goda resultat. Det som behövs nu är att satsa ordentligt på stegen före analys genom att utveckla metoder för att hitta, karak-terisera och ta tillvara relevanta dna-spår på spårlabb eller redan på brottsplats. Ett intressant område är ny teknik för biosensorer som bygger på immunofluorescens. Målet är att med hjälp av dessa kunna visa både på förekomst av humana spår och vilken typ av spår det rör sig om.

Ett annat viktigt område är bildbehandling där det finns en stor potential inom forensiken. Övervakningskameror och mobiltelefoner ger förutsättningar för tillgång till ett enormt bildmaterial i utredningsarbetet. Gary fick här ta del av våra erfarenheter genom att Elisabeth Leitet och Kristin Norell från bild- och ljudgruppen visade hur vi arbetar med resultatvärdering och att skriva transparenta utlåtanden i bildärenden.

Resultatvärdering i brottsutredningens tjänst

Beträffande identifiering av fingeravtryck berättade Gary att han startat en översyn av verksamheten. Traditionen med att det idag endast finns två svar på brottsplatsspår gällande fingeravtryck, identifiering till en person eller ej identifierbart, ger en förhållandevis låg verkningsgrad i brottsutredningar om man ser till potentialen för att använda en mer graderad skala. Detta är en kulturfråga av rang, därför är avsikten att gå långsamt fram.

Forensic services servar London med omnejd

Efter en mer allmän presentation av vår verksamhet och en kort rundvandring där vi bland annat besökte våra utbildningslokaler och diariet för en kort genomgång av vårt ärendehanteringssystem Forum, avslutades dagen med att Gary delade med sig av sina erfarenheter. Forensic Services har helhetsansvaret för den forensiska verksamheten inom Metropolitan Police. Detta innebär att de servar London med omnejd, cirka 10 miljoner invånare, med brottsplatsundersökningar för alla typer av brott, 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Efter nedläggningen av Forensic Science Service (FSS) har de nu återtaget sina gamla laboratorielokaler vid Lambeth Walk och de har samtidigt ålagts ett stort sparprogram vilket bland annat innebär att ett stort antal chefer kommer att tas bort.

Att effektivisera och att spara

I många avseenden kunde vi känna igen oss i både de problem och framgångar som Gary beskrev. Genom konceptet ”New Public Management- NPM” har hela den offentliga sektorn i Storbritannien utsatts för ett marknadsekonomiskt tänk, något som spridits även till Sverige. En bättre planering uppföljning och analys av verksamheten enligt NPM kan vara mycket positiv för verksamhetsutveckling och leder till ökad effektivitet. Nedläggning av FSS med förlust av kompetens och ett avbrott i ”produktionen” speglar baksidan av New Public Management där man försökte applicera ett koncept utan större konsekvensanalys och anpassning till verksamheten.

De erfarenheter som Gary fått av ständiga sparkrav har gjort att han arbetar mycket med att visa hur forensiska resultat gör skillnad för att upprätthålla och även öka brottsuppklaringen. Det rättfärdigar att tillföra mer resurs till den forensiska processen. Bättre och kraftfullare verktyg och mätmetoder utvecklas och testas där man försöker ta hänsyn till hur de forensiska resultaten används under alla steg i utredningarbetet.

Tore Olsson
laboratoriechef, SKL