Nordisk handstilskonferens

I början av juni hölls den 15:e upplagan av Nordic Baltic Handwriting Meeting i Köpenhamn med deltagare från de statliga laboratorierna i Norden, förutom Island, och de baltiska staterna.

Vid årets möte deltog också Jonathan Morris, Skottland, Wil Fagel, Nederländerna och Hubert Hladij, Polen för att informera om ENFHEX:s arbete med att skapa en ”Best Practice Manual”.

Do you see a future for handwriting experts?

Det var mötets tema och som tidigare år fanns tid tilldelad för workshops i form av övningar där undersökningar utförs i mindre grupper bestående av handläggare från de olika laboratorierna. Det ger möjlighet att jämföra resultaten och diskutera de observationer som ligger till grund för dem.

Samtliga laboratorier talade på konferensens tema och SKL framhöll att handstilsjämförelser är en viktig under-sökningstyp som bidrar till att olika former av bedrägeribrott kan klaras upp. Något som stöds av en studie som utförts av Elin Rönkö från NBI, Finland. I många fall rör det sig om grov ekonomisk brottslighet i miljonklass.Starka slutsatsgrader i denna typ av undersökningar leder i likhet med andra biometriska undersökningar som fingeravtryck och dna till individualisering.

Deltagarna vid Nordic Baltic Handwriting Meeting i Köpenhamn.

Deltagarna vid Nordic Baltic Handwriting Meeting i Köpenhamn.

Konferensens tema tolkades på flera olika sätt, men några trender kunde ändå urskiljas, exempelvis när det det gäller minskade antal ärenden. Sedan ett par år har antalet inkommande ärenden stabiliserats på en jämn nivå. Det finns heller ingenting som tyder på att handskriften håller på att försvinna som en följd av en ökad användning av smartphones, surfplattor och datorer. Fortfarande är namnteckningar det vanligaste sättet att konfirmera olika former av avtal och det är fortfarande vanligt att skriva anteckningar för hand.

Vidare diskuterades det faktum att antalet handstilsundersökare minskar i Europa, med långa handläggningstider som följd. Detta har lett till att en del laboratorier, som det finska och det nederländska, begränsar ärendeinflödet genom att en koordinator beslutar om vilka ärenden som ska gå vidare till undersökning.

Stärkt samverkan

Från SKL framfördes att det är värdefullt att verka för en förstärkt internationell samverkan för att på så sätt kompetenssäkra handstilsområdet i Europa, även om trenden i många länder går mot ett minskat antal undersökare.

En förstärkt samverkan kan ske genom ett gemensamt kompetenscentrum och genom utbyte av tjänster mellan laboratorierna. Redan idag gör SKL handstilsundersökningar åt det isländska polisväsendet samt tar emot ärenden från privata uppdragsgivare från Norge, Danmark och Finland.

Sammanfattningsvis kan också sägas att det visade sig att SKL står sig mycket väl internationellt när det gäller bland annat kvalitetssäkring, resultatvärdering, kompetensutveckling och utbildning samt antalet utförda undersökningar i förhållande till antalet handläggare.

Utbildningen vid Strathclyde University i Glasgow

Camilla Larsen från Nationalt kriminalteknisk center, Danmark höll en presentation om utbildningen hon har gått på Strathclyde University för att erhålla ”TFSS Post Graduate Diploma”. Kursen omfattar 600 timmar egenstudier och 300 timmar handledarledd tid med teoretiska och praktiska studier inom framför allt handstilsjämförelse och urkundstekniska undersökningar. Examinationen innebar en praktisk genomgång av autentiska ärenden, muntligt och en skriftligt.

Det var en del språkförbistring och kulturskillnader i undervisningssättet. Litteraturlistan var inte helt aktuell och det kan vara ett problem att privata företag ger utbildning. Frågan om hur utbildningen är kvalitetssäkrad väcktes, vilket ledde till diskussion och Jonathan Morris, ordförande i ENFHEX, ifrågasatte nyttan med individuella diplom. Hans åsikt är att hela verksamheten istället bör ackrediteras enligt ISO17025. Detta i kombination med medlemskap i ENFHEX samt deltagande i relevanta färdighetstester är tillräckligt för att säkra att undersökningarna uppfyller gällande kvalitetskrav.

Guidelines for Best Practice in the Forensic Examination of Handwriting

På konferensens sista dag berättade Jonathan Morris om ”Best Practice Manual” för handstilsundersökningar som ENFHEX håller på att framställa, vilket är en del i ENFSI:s arbete med att standardisera det forensiska arbetet i Europa. Dokumentet ska innehålla rekommendationer gällande bland annat ärendehandläggning, resultatvärdering, utbildning, kompetensutveckling och deltagande i färdighetsprover.

Arbetet brådskar då manualen ska vara klar för publicering i oktober 2015 och det är fortfarande mycket kvar att göra. Jonathan betonade att alla ENFHEX:s medlemslaboratorier har ett gemensamt ansvar att se till att dokumentet blir så heltäckande och rättvisande som möjligt. Nästa ENFHEX-konferens, som äger rum i Zurich hösten 2015, kommer ge deltagarna en sista chans att komma med synpunkter innan manualens publicering.

Nästa Nordic Baltic Handwriting Meeting kommer att äga rum i Vilnius, Litauen 2016.

Diana Belic och Kristofer Axelsson Spjuth
forensiker vid dokumentanalysgruppen, SKL