Ny utbildning för fullständiga skoavtrycksjämförelser

Hittills har man internt på de tekniska rotlarna lärt upp medarbetare som ska ha kompetens för att utföra skoavtrycksjämförelse, erfarna kollegor har lärt upp nya kollegor. För att få en enhetlig och nationell kompetensnivå inom området startades 2014 en utbildning där innehållet är utarbetat för att efter examination ge behörighet för fullständiga skoavtrycksjämförelser.

Analys av skoavtryck vid NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping (SKL)I och med NFC:s processansvar i Polismyndigheten behöver det för olika forensiska områden fastställas vilken kompetens som krävs för att utföra undersökningar. För området fullständiga skoavtrycksjämförelser var det relativt enkelt i och med tillgången ett genomarbetadet projektmaterial. Utbildningen utgår från kompetenskravspecifikationerna och standardförfarandet som togs fram i Sko 2-projektet som genomfördes med deltagare från Polisen och SKL 2013-2014. Alla deltagare ska efter genomgången utbildning och examination ha behörighet för fullständiga skoavtrycksjämförelser.

Kursdeltagarna är 14 personer som kommer från Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det finns en stor kompetens inom gruppen och det ska nyttjas i olika kursmoment. Exempelvis finns det olika erfarenheter av metoder för att avsätta jämförelseavtryck. I kursen får deltagarna visa varandra och själva testa alla metoder och diskutera deras för- och nackdelar. Erfarenheten av skoavtrycksundersökningar varierar i gruppen från i princip att vara nybörjare upp till 22 år. De deltagare som har mer erfarenhet delar med sig av sin kunskap, bland annat genom att i de praktiska övningarna tillsammans med mer oerfarna medarbetare.

I kursen ingår, förutom praktiska övningar, även föreläsningar och diskussioner om bland annat resultatvärdering, skotillverkning, kvalitet och dokumentation. Planen för utbildningen innefattar fyra enveckors kurstillfällen på NFC i Linköping. Därutöver ingår litteraturstudier och eget arbete med praktiska övningsuppgifter. Kursen startade i december 2014 och är planerad att avslutas våren 2016. I kursen ingår kunskapsavstämningar och examination och målsättningen är att skoavtrycksjämförelser ska utföras som ett ackrediterat forensiskt område i Polismyndigheten.

Erfarenhetsutbyte är lärorikt för alla

Jag blev intresserad av hur en kursdeltagare upplever utbildningen, så jag ringde upp Maria Dessle, inspektör/kriminaltekniker i Region Mitt, Uppsala och bad henne berätta.

”Arbetet med enhetliga metodundersökningar och protokollering är bra. Då jobbar vi lika i hela landet, vilket är en kvalitetssäkring som ökar rättssäkerheten. Det är också bra att kunna hänvisa till genomförd utbildning, exempelvis om vi som vittnen i rättegångar får frågan om vår kompetens.

Gruppdeltagarnas stora kompetensskillnad är positiv både när vi gör praktiska övningar och i efterföljande diskussioner. Här är det är viktigt med en prestigelös inställning till arbetet.

Hemuppgifterna är stimulerande med ett bra upplägg som stämmer överens med de dagliga ärendena och läsuppgifterna ger bra stöd. Den långa tiden mellan kursveckorna på NFC ger tillfällen att träna och hitta guldkornen bland metoderna. Troligen blir utbildningens stora utmaning att få en gemensam protokollering.”

Ylva Hammarlund
Polismyndigheten, KA

Redaktörens kommentar
Syftet med kursen är att skapa ämnesgrupper för olika forensiska områden där medarbetare lätt ska kunna utbyta erfarenheter och nyheter. Skoavtryck är ett område där det är aktuellt att skapa en sådan ämnesgrupp och ett annat område som kommer att behandlas på motsvarande sätt är blodbildsanalys. Där planeras en utbildningsinsats i olika moduler, som för skoavtrycksjämförelser, med början hösten 2015. Som ämne är skoavtryck stort och det finns alltid något nytt att lära sig och förhoppningsvis ska även medarbetare med lång erfarenhet känna att de får kompetensutveckling.