360-fotografering och dokumentering

alttext

Vid NFC syd använder vi oss av 360-fotograferingar för att dokumentera brottsplatser. I Malmö servar vi fotografer både kriminaltekniker, utredare och åklagare. Vi dokumenterar alla typer av miljöer och platser; så som större områden utomhus men också lägenheter, lokaler och villor.

Läs mer →

Handstilsundersökningens betydelse i bedrägeriutredningar

alttext

Jämförande handstilsundersökningar utförs av forensiker i NFC:s dokumentanalysgrupp. Inte sällan stöter dessa på åsikten att handstilsundersökningar är någonting som hör historien till. Det stämmer visserligen, men trots att handstilsjämförelser är en av de äldsta forensiska undersökningstyperna betyder det inte att det är omodernt eller oanvändbart.

Läs mer →

Automatisk ansiktsjämförelse – snart ett verktyg för polisen?

alttext

Teknikutvecklingen har gått starkt framåt för system inom automatisk ansiktsjämförelse. Prestandan är numera god på högkvalitativa bilder, och den blir successivt bättre även för bilder av lägre kvalitet så som övervakningsfilm. Det är därför läge att på allvar fundera över hur ett automatiskt system skulle kunna implementeras i polisiärt och forensiskt arbete i Sverige.

Läs mer →

Dakta alltid!

alttext

Uppgifterna kan binda misstänkta personer till både det aktuella brottet och även andra brott. Upptagning av fingeravtryck från brottsdrabbade personer, så kallade jämförelseavtryck, underlättar sållning och bearbetning av brottsplatsspår.

Läs mer →

Spektroskopiska metoder för icke-förstörande forensisk analys av fingeravtryck

Åldersbestämning är något som ofta efterfrågas vid forensiska undersökningar. Avbildning och analys av fingeravtryck med hjälp av spektroskopiska metoder har varit fokus för ett projektsamarbete mellan Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Våra resultat tillsammans med internationella arbeten inom området visar att spektroskopiska metoder kan göra det möjligt att åldersbestämma fingeravtryck.

Läs mer →

Harmonisering av brandplatsundersökningar

alttext

Flera delprojekt har påbörjats inom projektet Forensiska processen. Målet är ett enhetligt arbetssätt inom den forensiska verksamheten. Med anledning av det har ett delprojekt bildats för harmonisering av brandplatsundersökningar.

Läs mer →

En nationell brottssamordning

alttext

Träffar från dna- och fingeravtrycksregistren är ofta ingångar till vidare utredning av brott. Onsdagen den 21 oktober hölls ett nationellt möte med temat En nationell brottssamordning och forensisk analys, i Hörsalen i Stockholm.

Läs mer →

Smidig förvaring av mindre utrustning

alttext

Vid brottsplatsundersökning använder kriminalteknikern skyddsutrustning. Syftet med detta är dels att inte kontaminera brottsplatsen och dels att skydda kriminalteknikern från att bli besudlad med vämjeligheter från brottsplatsen.

Läs mer →

Fältarbete med GPS-mätinstrument

alttext

Inte sällan har kriminaltekniker behov av att mäta in spår och gods på en brottsplats. Det kan också finnas anledning att mäta in byggnader och terräng.

Läs mer →

Beslagtagen narkotika 2014, statistik

alttext

Under 2014 sågs en ökad ärendeinströmning till NFC inom narkotikaområdet med 13 procent. Den materialtyp som ökade mest var läkemedel och doping. Det finns regionala skillnader i förekomst av beslagtagna preparat.

Läs mer →