Prüm dna-utbyte med Österrike

Efter att ett tekniskt problem, som upptäcktes strax före den planerade sökningen med Österrike i februari, kunde lösas gick vi i drift med Österrike den 7:e april. I Österrikes dna-register fanns då dna-profiler från 28 600 spår respektive 190 000 personer.

europakartaÖsterrike erhölls många träffar, 340 stycken. Österrike fick 108 spår-person-träffar och Sverige fick 120 stycken. Vi fick tillsammans 112 spår-spår-träffar. Av de totalt 340 träffarna kunde 253 godkännas och redovisas till polismyndigheten och 2 till Tullverket. Ett par träffar som vardera innehöll en avvikelse redovisades också. Resterande 83 träffar var så kallade falska positiva träffar och redovisades därför inte. Flest träffar fick Region Syd, Stockholm och Väst.

Personer i det svenska dna-registret träffade mot spår i Österrike
61 person-spårträffar redovisades. Vi kan konstatera att 43 individer i det svenska dna-registret träffade mot 61 spår i Österrike. Till exempel träffade en person mot sex olika spår i Österrike. Ytterligare tre personer, som träffade mot spår i Österrike, hade tidigare även träffat mot spår i Finland och Nederländerna.

Spår i det svenska dna-registret träffade mot personer i Österrike
94 spår-personträffar redovisades. 71 individer i det Österrikiska dna-registret träffade mot 94 spår i Sverige. Till exempel träffade en av personerna i Österrike mot sex olika spår i lika många ärenden i Sverige.

Spåren som gav träff mot person i Österrike var huvudsakligen säkrade i stöld- och inbrottsärenden. Men ett av spåren var säkrade i ett våldtäktsärende (Region Mitt), ett försök till mord eller dråpärende (Region Väst) liksom tre spår från olika rånärenden (Region Stockholm, Öst och Väst).

Spår-spårträffar
Vid analys av de 100 spår-spårträffarna som redovisades visade det sig att de svenska spåren härrörde från 19 unika men okända personer. De 19 unika men okända personerna fanns säkrade som spår i 35 olika svenska ärenden. Exempelvis hade ett spår från en och samma individ säkrats i 11 olika stöld- och inbrotts ärenden i främst i Region Stockholm men även Region Mitt och Öst. Spåren i dessa 11 ärenden träffade vardera mot två spår i Österrike vilket resulterade i sammanlagt 22 träffar.

De svenska spåren, som träffade mot spår i Österrike, var främst säkrade i olika inbrott- och stöldärenden men även spår från tre rånärenden (Region Stockholm och Region Väst) respektive fyra bedrägeriärenden (Region Väst) förekom bland spår-spår-träffarna.

Intressanta träffar som kan samordnas nationellt och internationellt
I ett av rån-ärendena, från Region Stockholm, fanns tre spår från tre olika individer säkrade. Ett av spåren träffade mot en person i Österrike och de andra två spåren träffade mot sex respektive åtta spår i Österrikes spårregister. Rån-ärendet från Region Stockholm har även kopplingar till ytterligare ett svenskt rån-ärende från Region Väst; en nationell spår-spårträff har tidigare har erhållits mellan dessa båda ärenden. Förhoppningsvis kan träffarna mot Österrike bli viktiga pusselbitar i utredningarna av de båda svenska rån-ärendena.

Flera brottsaktiva personer finns i flera Prüm-länders dnas-register
13 av de svenska spåren som träffade mot en person i Österrike har tidigare träffat mot en person i ett eller flera av de Prüm-länder som Sverige är operativa med. Detta kan hända eftersom svenska spår som träffar mot en person i en Prum-sökning inte gallras från dna-spårregistret med automatik vilket är fallet om ett spår träffar mot en person i en nationell sökning. Det innebär att ett spår, från en brottsaktiv person vars dna-profil finns i flera Prüm-länders register, kan ge träff om och om igen så länge spåret finns kvar i det svenska dna-spårregistret.

När en person i ett annat Prüm-lands dna-register träffar mot ett svenskt spår och om ärendet utreds vidare och personen därmed blir misstänkt i Sverige, är det viktigt att personen provtas med ett svenskt FTA-kort som skickas till NFC tillsammans med sedvanligt webbegäran på Intrapolis. På så sätt hamnar personens dna-profil i det svenska dna-registret, en nationell träff mot spåret skapas och redovisas och spåret gallras automatiskt ur dna-spårregistret.

Däremot, om ett spår ger träff mot en person i en Prüm-sökning och ärendet inte utreds vidare och personen inte blir misstänkt i Sverige och därmed heller inte provtas med ett svenskt FTA-kort, bör man fundera på om spåret bör gallras ur det svenska dna-registret ändå. Meddela i så fall NFC så kan spåret gallras manuellt.

Christina Widén, forensiker
typnings- och registergruppen
Biologisektionen, NFC