Pusslet börjar ta form

Nedräkningen har börjat, både för SKL och för mig. Vid årsskiftet upphör SKL och Nationellt forensiskt centrum, NFC, bildas inom den nya Polismyndigheten. För egen del väntar pension då mitt chefsförordnande upphör samtidigt. SKL har då hunnit bli 50 år gammalt och jag haft förmånen att få verka i över fyrtio år inom dess verksamhet.

Tore OlssonDen 1 januari 2015 närmar sig i rask takt och det är mycket som behöver komma på plats för att övergången till den nya myndigheten ska bli så smidig som möjligt. Det står klart att 2015 blir ett år där mycket ska ske. Realistiskt sett så behövs minst en femårsplan innan hela organisationsförändringen i alla sina delar får genomslag i verksamheten.
Pusselbit efter pusselbit kommer på plats. NFC har fått sin första chef och Lena Widin Klasén är i gång med att få grepp om den nuvarande verksamheten och planera för det kommande uppdraget.

Jag kan bara understryka vikten av att alla vi som arbetar inom den forensiska verksamheten måste bidra till, att med Lenas hjälp skapa goda förutsättningar för att bygga ett effektivt NFC. Visserligen har ramarna med processansvar och funktionsansvar i huvudsak lagts fast i beslutet till ny organisation men ännu återstår det områden som it-forensiken och dokumentundersökningar i polisverksamheten där gränsdragningarna ännu inte är helt beslutade.

Den nationella avdelningen tar över både SKL:s verksamhet och laboratorie-
verksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att hantera detta arbete har det skapats, i likhet med regionerna och övriga nationella avdelningar, ett förändringskansli för NFC, under Lenas ledning med representation från SKL, tekniska rotlarna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Efterhand som arbetet framskrider kommer även övriga regioner att involveras.

Det är en grannlaga uppgift att börja bygga den nya avdelningen. Det gäller att ta tillvara det starka varumärke som den forensiska verksamheten har i SKL, de tekniska rotlarna och andra enheter som jobbar i den forensiska processen. Att tänka nationellt, regionalt och lokalt för att skapa en ensad forensisk process och samtidigt ta tillvara allt det bra som redan i dag finns på plats ställer stora krav på en bra dialog och öppenhet i förändringsarbetet. Jag har förståelse för att det kan finnas en oro och tveksamhet hos enskilda medarbetare till de förändringar som komma skall.

Det finns både inom polisen och rättsväsendet i övrigt, de som har uttryckt farhågor över att SKL upphör som egen myndighet. Även jag kan erkänna att det fanns en viss tveksamhet för att att den forensiska verksamheten skulle suddas ut genom att bli en del av Polismyndigheten. Jag tror dock att det positiva i att den forensiska verksamheten lyfts fram på ett tydligt sätt i förslaget till instruktion för Polismyndigheten, ger oss alla tillsammans råg i ryggen och gemensamma förutsättningar att skapa något mycket bra för framtiden.

Forensisk verksamhet har fått en egen huvudrubrik där det klart framgår att ansvaret för den forensiska processen åligger den nya nationella avdelningen. Vidare ska avdelningen bedriva forskning och utveckling på en hög nivå under ledning av en vetenskapligt meriterad forskningsledare samt ansvara för det internationella samarbetet inom sitt ansvarsområde. Jag kan inte annat än tolka detta som att Justitiedepartementet och ytterst regeringen inser vikten av att skapa ett nationellt kraftcentrum för den forensiska verksamheten. Det är därför oerhört viktigt att vi nu samlar alla goda krafter för att lägga grunden till en kvalitetssäkrad, ensad och resurseffektiv verksamhet som förser rättsväsendet med en objektiv och opartisk teknisk bevisning.

Tore Olsson
Laboratoriechef, SKL