Så söker EU-länderna dna mot varandra

I dagsläget har de flesta EU-länder börjat söka dna-profiler enligt det så kallade Prümrådsbeslutet. Länderna rapporterade från 50 träffar till 15 000 under år 2013. Antalet träffar påverkas av flera faktorer, bland annat hur stora dna-registeren är och hur aktivt länderna arbetar med att ansluta sig till nya länder. 

Enligt fakta som fanns tillgänglig under sommaren 2014 söker 20 av EU:s 28 länder dna-profiler mot minst ett annat land. Nederländerna och Österrike har länge varit de som sökt dna mot flest länder och det var också de som tillsammans med Luxemburg, Belgien, Tyskland, Spanien och Frankrike startade upp Prümsamarbetet där dna är en del. På senare tid har andra länder kommit ikapp och Slovakien och Rumänien är exempel på länder som söker mot många andra – 17 respektive 14 länder.

Anslutna Prümländer

De grönmarkerade länderna samverkar inom Prüm dna. Gulmarkerade länder tillhör EU men delar inte dna-profiler ännu.

Vid halvårsskiftet 2014 var det åtta EU-länder som ännu inte sökte sina dna-profiler enligt Prümrådsbeslutet. Belgien var ett av dessa länder, trots att de var med och tog initiativ till Prüm-samarbetet redan 2005. Anledningen är att Belgiens nationella lagstiftning inte har tillåtit internationella sökningar av dna och att ändringar i lagen har tagit lång tid att genomföra. Nyligen har de dock kunnat ansluta sig och börjat söka dna-profiler mot Nederländerna.

Norge och Island är inte medlemmar i EU, men har ansökt om att få göra Prüm-sökningar av sina dna-profiler och fått godkänt av EU. När länderna kommer att börja göra sina sökningar är däremot inte känt. Även Schweiz och Lichtenstein har ansökt om att få vara med men EU har ännu inte godkänt deras ansökningar.

Portugal och Grekland har ännu inte sökt dna-profiler mot något annat land, men ligger i startgroparna för att göra det. England, Irland, Danmark, Italien och Kroatien söker inte sina dna-profiler och det finns heller inga uppgifter om när dessa länder planerar att börja göra det.

Tusentals träffar rapporteras

De länder som gör Prüm-sökningar av dna-profiler rapporterar årligen till EU hur många Prüm-träffar de har fått. Antalet träffar ett land får beror främst på följande tre parametrar: antal dna-profiler i landets egna dna-register, antal länder de söker sina dna-profiler mot och hur många länder de har börjat söka sina dna-profiler mot under året. Flest träffar erhålls nämligen vid den inledande ”mass-jämförelsen” när alla spår söks mot ett annat lands dna-register.

För 2013 rapporterade 18 länder Prüm-träffar. Flest träffar rapporterade Tyskland – 15 953 stycken. Den stora mängden träffar beror på de ovan nämnda parametrarna. Tyskland har många dna-profiler i sina dna-register, söker dna-profiler mot 12 länders dna-register och under 2013 har Tyskland dessutom börjat utbyta dna-profiler med 5 nya länder.

Motsvarande gäller även för Frankrike, Spanien och Österrike som har rapporterat många träffar för 2013. Rumänien har i sammanhanget ett litet nationellt dna-register, bara 800 dna-profiler från spår och 18 200 dna-profiler från personer, men har ändå rapporterat hela 1 070 träffar för 2013. Det som bidrog till det stora antalet träffar var att Rumänien sökte dna mot 14 länder och dessutom gjorde mass-jämförelser mot 5 nya länder under 2013.

Polen är det land som har påbörjat utbyte med flest länder under 2013, 13 stycken, vilket måste sägas vara en bragd. Polen har varit mycket ivriga och angelägna om att börja utbyta dna-profiler även med Sverige och planen är att starta Prüm-sökningar av dna med Polen under oktober 2014.

Stora register ger fler träffar

Länderna inom EU har olika stor befolkning och skiftande lagstiftning rörande dna-register. Detta medför att antal dna-profiler i de nationella dna-registren varierar stort. European Network of Forensic Science, ENFSI, sammanställer varje år dna-statistik för sina medlemmar. I sammanställningen för 2013 hade många EU-länder rapporterat det antal profiler de hade i sina dna-register vid halvårsskiftet 2013. 11 länder, däribland Sverige, rapporterade att vi hade mer än 100 000 dna-profiler i registren.

Flest dna-profiler rapporterade Storbritannien som hade 415 000 dna-profiler från spår och 4 795 600 från personer. En del länder, som exempelvis Nederländerna, gallrar inte sina dna-profiler från spår när de har träffat mot person så som vi gör i Sverige. Det innebär att Nederländernas siffror för spår är summan av alla spår som någonsin registrerats i deras dna-spårregister.

Syftet med Prümrådsbeslutet, bland annat att alla länder i EU automatiskt ska söka dna-profiler i samtliga andra EU- länders dna-register, håller långsamt på att uppfyllas. Många dna-profiler söks och många träffar erhålls. Samtliga länder arbetar hårt med att uppfylla Prümrådsbeslutet utifrån respektive lands förutsättningar. Det är spännande att vara delaktig i och att följa detta arbete. Det skulle dock vara intressant att få veta hur många personer som har kunnat lagföras tack vare Prüm-sökningar av dna, men i dagsläget är sådana uppgifter inte möjliga att få fram. Vår ambition är dock att följa upp enskilda fall för att hitta goda exempel att sprida kunskap om.

Christina Widén
forensiker vid typnings- och registergruppen, SKL

Dessa länder söker dna mot varandra

Land Söker mot: antal länder 2013 (2012) och landskod
Bulgarien (BG) 7 (4): FR, NL, AT, PL, RO, SI, SK
Cypern (CY) 7 (0): ES, FR, NL, AT, PL, RO, SK
Estland (EE) 7 (0): ES, FR, NL, AT, RO, SK, FI
Frankrike (FR) 13 (9): BG, DE, EE, ES, CY, LT, LU, NL, AT, PL, RO, SI, SK
Finland (FI) 8 (4): EE, LV, LT, NL, AT, PL, SK, SE
Litauen (LT) 13 (6): CZ, DE, EE, ES, FR, CY, LV, NL, AT, PL, RO, SK, FI
Lettland (LV) 9 (6): DE, ES, LT, NL, AT, PL, RO, SK, FI
Luxemburg (LU) 7 (7): DE, ES, FR, NL, AT, SI, SK
Malta (MT) 1 (0): AT
Nederländerna (NL) 18 (13): BG, CZ, DE, EE, ES, FR, CY, LV, LT, LU, HU, AT, PL, RO, SI, SK, SE, FI
Polen (PL) 13 (0): BG, CZ, DE, ES, FR, CY, LV, LT, HU, RO, SI, SK, FI
Rumänien (RO) 14 (9): BG, DE, EE, ES, FR, CY, LV, LT, HU, NL, AT, PL, SI, SK
Slovenien (SI) 12 (10): BG, DE, ES, FR, LT, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SK
Slovakien (SK) 17 (9): BG, CZ, DE, EE, ES, FR, CY, LV, LT, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, FI
Spanien (ES) 13 (9): DE, EE, FR, CY, LV, LT, LU, NL, AT, PL, RO, SI, SK
Sverige (SE) 1 (0): NL
Tjeckien (CZ) 6 (0): DE, LT, NL, AT, PL, SK
Tyskland (DE) 12 (9): ES, FR, LV, LT, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK
Ungern (HU) 7 (1): DE, NL, AT, PL, RO, SI, SK
Österrike (AU) 17 (14): BG, CZ, DE, EE, ES, FR, CY, LV, LT, LU, HU, MT, PL, RO, SI, SK, FI

Antal träffar inom Prüm dna

Land Antal Prüm-träffar 2013
Bulgarien      513
Cypern        49
Estland      314
Frankrike 10 317
Finland      565
Litauen   2 164
Lettland Uppgifter saknas för 2013
Luxemburg      479
Malta Var inte operativa 2013
Nederländerna   2 863
Polen      888
Rumänien   1 070
Slovenien      762
Slovakien      922
Spanien   4 343
Sverige      262
Tjeckien      297
Tyskland 15 953
Ungern      227
Österrike   6 972

Antal dna-profiler i de nationella registren

Land Antal dna-profiler som inrapporterats till ENFSI 2013
spår             personer
Belgien   32 625        26 467
Bulgarien     1 100        18 000
Cypern   11 000             300
Danmark   44 700        92 200
Estland   11 000        34 000
Frankrike 203 000   2 314 525
Finland   17 000      144 000
Grekland     8 112                 0
Irland Saknade nationella dna-register 2013
Italien Uppgifter saknas
Kroatien     5 200         29 300
Litauen     3 800         67 000
Lettland     3 300         46 000
Luxemburg     1 200           1 300
Malta Uppgifter saknas
Nederländerna    56 000      170 800
Polen      3 600        32 700
Portugal         400          1 100
Rumänien         800        18 200
Slovenien      6 300        26 600
Slovakien      8 200        38 600
Spanien    70 400      244 300
Storbritannien  415 000   4 795 600
Sverige    27 900      133 300
Tjeckien   18 800       113 200
Tyskland 234 200       793 700
Ungern     4 500       101 100
Österrike   61 200       173 400