Spektroskopiska metoder för icke-förstörande forensisk analys av fingeravtryck

Åldersbestämning är något som ofta efterfrågas vid forensiska undersökningar. Avbildning och analys av fingeravtryck med hjälp av spektroskopiska metoder har varit fokus för ett projektsamarbete mellan Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Våra resultat tillsammans med internationella arbeten inom området visar att spektroskopiska metoder kan göra det möjligt att åldersbestämma fingeravtryck.

Finger_Fig 1Samarbetet mellan NFC och FOI avseende fingeravtryck startade redan år 2012 med en ettårig förstudie om möjligheten att avbilda och detektera spårämnen i fingeravtryck.  NFC har varit projektansvarig och arbetet har finansierats med Krisberedskapsmedel som årligen fördelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  NFC har även bidragit med det forensiska perspektivet. Vilka material är intressanta? Hur ser det ut i verkligheten? Vilka frågeställningar är viktiga att fokusera på? FOI har deltagit med expertkompetens inom spektroskopi och utfört alla mätningar och analyser. Resultaten från förstudien visade att det är möjligt att använda ramanspektroskopi för avbildning av fingeravtryck på vissa material och för att detektera spårämnen.

Eftersom ramanspektroskopi hade potential att användas för fingeravtrycksundersökningar så ville NFC och FOI fortsätta arbetet. Det nya projektet, som startade år 2014, skulle även det fokusera på avbildning och detektion av spårämnen, men även åldersbestämning togs med. Inom arbetet skulle förutom ramanspektroskopi även fluorescens- och masspektroskopi användas. Flera tekniker som antingen kompletterar varandra eller som visar samma resultat är en styrka och ger trygghet.

Finger_Fig 2I fingertryck kan man bland annat urskilja partiklar och strukturer som består av fett. Här visas mikroskopbilder av hur en ”oljig fläck” förändras över tiden.

Vi har nu ökad kunskap om begränsningar och styrkor hos ramanspektroskopi avseende avbildning och detektion av spårämnen i fingeravtryck. För avbildning så visade sig också fluorescensmätningar vara intressanta. Inom arbetet med åldersbestämning användes alla tre teknikerna. Resultaten indikerar att det finns möjligheter att åldersbestämma fingeravtryck och även få fram annan information så som användning av hudvårdsprodukter eller att en person frekvent varit i kontakt med visst kemiskt ämne.

Finger_Fig 3I ovanstående figur visas grupperingar av partiklar i fingeravtryck hos en man (blå), oljig fläck i fingeravtrycket hos en man (grön ), partiklar i fingeravtrycket hos en kvinna (gul ) och oljig fläck i fingeravtrycket hos en kvinna (röd ). Resultaten visar att det finns möjligheter att få fram mycket mer information än bara fingeravtrycket i sig, vilket i framtiden skulle kunna användas för spaningsuppslag eller för att underlätta arbetet i brottsutredningar.

Det nuvarande projektet är inne i sin slutfas och under oktober genomfördes ett seminarium vid NFC där följande frågeställningar, bland annat, diskuterades:

– Kan tekniken och resultaten användas i utredningsprocessen?
– Vilka möjligheter finns avseende spaningsuppslag?
– Vilken bakgrundsinformation kan vi få fram?
– Finns det idéer till experiment som kan tillföra ny information i olösta fall?

Finger_gruppbildVid seminariet deltog representanter från olika delar av Polismyndigheten, FOI och Linköpings Universitet.
Tekniken utvecklas hela tiden. De första avbildande mätningarna, som gjordes år 2012, kunde ta dagar att genomföra men nu år 2015, med uppgraderade mätsystem, är inte längre mättiden en begränsande faktor. Inom området åldersbestämning av fingeravtryck krävs mer arbete innan metodiken rutinmässigt kan användas vid brottsutredningar, men området är intressant och går snabbt framåt. NFC och även övriga Polisen planerar att även fortsättningsvis följa och delta i utvecklingsarbetet på olika sätt.

Cecilia Vahlberg, projektkoordinator, NFC
Per Ola Andersson, FOI