Struktur för dokumentundersökningar

Dokumentundersökningar görs vid ett flertal olika instanser inom Polismyndigheten. Forensiska Rådet har i en förstudierapport 2012 angående äkthetsundersökningar av persondokument konstaterat att det skiljer sig mycket mellan olika delar i landet angående vad som görs och hur det görs.

Detta innebär i nuläge att resultat av undersökningarna kan variera, dels beroende på kompetens hos den enskilde undersökaren, dels på tillgång till teknisk utrustning samt information och referenser hos respektive instans. Det konstateras vidare att stora risker finns för att kvaliteten och rättssäkerheten påverkas.

dokumentstrukturEtt problem utöver detta som kan ses idag är att en helhetsbild över förfalskningssituationen i landet saknas. Som exempel kan nämnas att det för närvarande förekommer ett stort antal förfalskade identitetshandlingar, men att skapa en fullständig bild över deras spridning är svårt då undersökningar genomförs på olika håll utan sammankoppling.

Det är generellt svårt att göra säkra äkthetsbedömningar. Kunskap och information är a och o för säkra bedömningar. Även ifrågasatta svenska handlingar kan vara svåra att bedöma utan kunskap. Tyvärr finns i vårt land alltför många dåliga förfalskningar som utnyttjas då kunskap saknas, framför allt hos gemene man, men även hos olika myndighetsinstanser.

Målbild
Att skapa en kvalitetssäkrad struktur för dokumentundersökningar är ett möjligt sätt att komma tillrätta med de problem som finns idag. NFC:s roll i den nya Polismyndigheten har definierats som ansvarig för den forensiska processen. Foreniska dokumentundersökningar, det vill säga undersökningar som syftar till att göra en bedömning av exempelvis en handlings äkthet görs enligt ovan vid ett flertal instanser. NFC kommer att förespråka att en struktur baserad på de tre kompetensnivåer som har tagits fram på europeisk nivå på sikt ska införas. Till vissa delar används denna struktur redan i Sverige men den bör bli tydligare. Strukturen är ursprungligen definierad för personal som ska utföra tekniska undersökningar av rese- och identitetshandlingar inom den yttre gränskontrollen och den inre utlänningskontrollen, men bör kunna utvidgas till att även gälla de övriga dokumentundersökningar som görs inom Polisen. Detta genom att definiera tydliga roller och till dessa skapa tydliga kompentensspecifikationer.

Strukturens uppbyggnad är enligt:

  1. Första linjen – exempelvis inledande kontroll vid gräns (nivå 1).
  2. Andra linjen – fördjupad undersökning som utförs av speciellt utbildade funktioner (nivå 2).
  3. Tredje linjen – undersökningar på laboratorienivå av forensiska experter (nivå 3).

Genom att tydliggöra detta bör möjligheten öka för att få en rättsäker och likartad hantering av dokument i hela landet. Användandet av gemensamma begrepp och redovisningsformer i form av standardiserade rapportmallar skapar också förutsättningar för effektivare verksamhet. En ytterligare fördel kan vara att resurser kan användas över region- och avdelningsgränser för att kunna hjälpa varandra exempelvis vid hög ärendebelastning.

Genom den förväntade bättre överblicken skapas också bättre förutsättningar för bra utredningar och samarbete med Nationellt Bedrägeri Centrum, som har det nationella samordningsansvaret för bedrägeriutredningar.

Information och utbildning
För att kunna göra bedömningar, oavsett på vilken nivå, krävs anpassad utbildning och information. I dag erbjuder NFC två utbildningar angående granskning av persondokument nivå 1 och 2 (se Kriminalteknik 3 2014). I övrigt ingår dokumentundersökningar som en del i ett flertal NFC-utbildningar, bland annat i Kriminalteknisk grundkurs. En större insats på området kommer dock på sikt att krävas.

Information och möjlighet att låna paket av äkta och falska handlingar har länge funnits genom Intrapolis, men omfattningen har varit begränsad. NFC Dokumentanalysgruppen har som målsättning att använda denna kanal i betydligt större omfattning. Ett första steg i denna riktning är att på Intrapolis publicera två aktuella utbildningsprogram; två bildspel: ”Kontroll av ID-handlingar” och ”Introduktion till förfalskningar”. Till det sistnämnda finns också en uppsättning handlingar för utlån samt ett manus.

Vid frågor angående dokumentundersökningar är du välkommen att kontakta Dokumentanalysgruppens servicetelefon 010-56 28 400.

Helene Andersson
Gruppchef Dokumentanalysgruppen, NFC