Sverige anslutna till Estland inom Prüm dna

Den 10 september sökte Sverige alla sina dna-profiler från spår mot ett tredje Prüm-land, Estland. Knappt 29 000 svenska spår söktes mot Estlands dna-profiler från 1 800 spår och 26 000 personer. Estland sökte alla sina spår mot våra svenska dna-profiler från spår och nära 137 000 personer.

Vid sökningen fick vi sammanlagt 37 träffar, samtliga spår-person-träffar. Estland fick 8 spår-person-träffar och Sverige fick 29 stycken. Av de totalt 37 träffarna har 29 träffar godkänts och redovisats till de svenska polismyndigheterna, Rikskriminalpolisen, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket. 8 av de svenska spår-person-träffarna var så kallade falska positiva träffar och 7 av dem redovisades därför inte. En av dem har redovisats som en ”träff med avvikelse”.

Av Sveriges 22 godkända och redovisade spår-person-träffar var fem av spåren säkrade i ett rån-ärende och ett av spåren var säkrade i ett ärende som rör grov narkotikasmuggling. Resterande 16 spår var säkrade i mängdbrottsärenden. 13 av de 22 träffarna tillhörde Polismyndigheten i Stockholms län.

Intressant är att två av spåren tidigare har gett träff mot person i både Finland och i Nederländerna. Ytterligare sju av spåren har tidigare gett träff mot person i Finland. För ett par av dessa spår kunde vi notera att svensk polis har begärt ut uppgifter om personen i Finland och Nederländerna men för de flesta av dessa spår fanns ingen notering om detta.

Är spåret relevant?

Svenska spår som träffar mot person i en Prüm-sökning gallras inte med automatik från dna-spårregistret. Det gör att om ett spår kommer från en person som är brottsaktiv i flera länder kommer samma spår att ge flera Prüm-träffar och följaktligen flera Prüm-träffrapporter. Därför vill vi påminna om anvisningen som anges i sakkunnigutlåtanden eller redovisning DNA i samband med att ett spår registreras i dna-spårregistret: ”För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den polismyndighet som begärt DNA-analysen meddela SKL när ej längre relevanta DNA-profiler skall gallras ur spårregistret.”Om ett spår ger träff mot en person i en Prüm-sökning och om ärendet inte utreds vidare bör man fundera på om spåret fortfarande är relevant eller om det skulle kunna gallras ur det svenska dna-registret. Meddela i så fall SKL.

Om ett ärende utreds vidare där ett svenskt spår träffar mot en person i ett annat Prüm-land och personen därmed blir misstänkt i Sverige så ska personen provtas med ett svenskt FTA-kort som skickas in tillsammans med sedvanlig webbegäran på Intrapolis. På så sätt hamnar personens dna-profil i det svenska dna-registret.

Polen och Litauen på tur

Sedan den 10 september 2014 söks dagligen alla nyregistrerade svenska dna-profiler från spår och personer automatiskt mot dna-register i Finland, Nederländerna och Estland. Nästa land på tur att starta upp Prüm-sökningar med är Polen och därefter Litauen.

Christina Widén
forensiker vid typnings- och registergruppen, SKL