Utmaningar för ny styrelse i ENFSI

Vid årets möte för European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) valdes bland annat en ny ordförande. En viktig uppgift för den nya styrelsen är visionen om en europeisk forensisk vetenskap 2020.

Vid det årliga ENFSI-mötet som hölls den 21 till 24 maj 2014 i Bratislava, Slovakien, valdes en ny styrelse: Jan de Kinder, Belgien, blir ny ordförande och övriga styrelsemedlemmar är Dominique de Saint Dizier, Frankrike, Ondrej Laciak, Slovakien, Üllar Lanno, Estland och Thomas Andermann, Tyskland.

Viktiga uppdrag för den nya styrelsen och samtliga medlemmar inom ENFSI är den deklarerade visionen om europeisk forensisk vetenskap 2020. Ett 10-punktersprogram har tagits fram inom ”Forensic Science Arena 2020” och punkterna behandlar bland annat ackreditering, kompetenskrav, utbildning, forskning och utveckling, forensiska verktyg, kvalitetsstandarder och metodik. Punkterna diskuteras inom ENFSI och en sammanställning av synpunkter görs av Kommissionen för presentation i Rådsarbetsgruppen Law Enforcement Working Party (LEWP).

ENFSI har pågående arbeten inom ett antal av de nämnda punkterna genom kommittéer, projekt och arbetsgrupper. EU-kommissionen har exempelvis beviljat medel inom ISEC-programmet där ENFSI har erhållit monopolstatus sedan tidigare. Att ha monopolstatus innebär att kommissionen årligen sätter av en viss summa för projekt som bedrivs inom ENFSI. 2014 startades projektarbeten med huvudtemat ”Vägledningsdokument” (Best Practice manuals (BPM) gällande olika forensiska områden.

Organisation

Förutom ENFSI:s styrelse och medlemsrepresentanter så finns det kommittéer och arbetsgrupper. ENFSI har tidigare haft tre kommittéer, Forskning och utveckling, Utbildning samt Kvalitets-och kompetenssäkring. Vid årsmötet beslutades det att Utbildningskommittén ska avvecklas på grund av en låg aktivitetsgrad.
Forskning och utveckling arbetar med att kartlägga vilket arbete som pågår inom Europa och i vilken omfattning de olika organisationerna har möjlighet att ägna sig åt forskning och utveckling. De har lyckats att få in ”forensisk vetenskap” i utvecklingsprogrammen. Därmed öppnas möjligheter för organisationer med forensisk verksamhet att söka medel för projekt inom programmen.

Kvalitets- och kompetenssäkring är prioriterade områden inom ENFSI. Det är till exempel ett krav på organisationer som söker medlemskap att de ska vara ackrediterade eller ha en konkret handlingsplan på att bli ackrediterade inom tre år för att kunna erhålla medlemskap. Kommittén arbetar med att ta fram vägledningsdokument samt representerar ENFSI i olika fora som rör de aktuella områdena. Årligen arrangeras möten för kommitténs samarbetsgrupp med kvalitets- och kompetenssäkringsansvariga inom medlemsorganisationerna. SKL är representerat i samarbetsgrupperna som finns under respektive kommitté.

Inom ENFSI finns det 17 expertarbetsgrupper och SKL ingår i samtliga arbetsgrupper med ett undantag som är gruppen för trafikolyckor. Medlemmarna i arbetsgrupperna är experter inom aktuellt område. De flesta grupperna arrangerar årliga möten, bedriver olika mindre eller större samarbetsprojekt och arbetar för att det ska finnas tillgängliga kvalitetstester. Ett flertal grupper har tagit fram vägledningsdokument för specifika undersökningstyper.

NFC tar över som kontaktpunkt

Medlemskapet i ENFSI relaterar till institutioner och är inte personliga medlemskap. Medlemsinstitutionerna representeras oftast av respektive chef. SKL representeras av Tore Olsson, laboratoriechef, och från årsskiftet kommer medlemskapet att överföras till Nationellt forensiskt centrum (NFC). NFC ska, enligt beslutet om den nya Polismyndigheten, vara kontaktpunkt för internationella kontakter inom det forensiska området. Ambitionen är att information från ENFSI ska spridas på ett bra sätt till relevanta funktioner inom Polismyndigheten.

EAFS-konferens 2015

Nästa konferens inom European Academy of Forensic Science (EAFS) kommer att hållas i Prag 2015 och mer information ska komma inom kort.

Christina Bertler Edlund
verksamhetsutvecklare, SKL

Representanter i ENFSI

ENFSI Expertarbetsgrupper Deltagare från SKL
Spår av djur, växt och jord Biologen
Digital bild Bild och ljudgruppen
DNA Ricky Ansell  (sekreterare i styrgruppen)
Dokument Dokumentanalysgruppen
Droger Åsa Klasén (styrgruppsmedlem)
Explosivämne Anna Nilsson(styrgruppsmedlem)
Fingeravtryck (framkallning och id) Fingeravtrycksgruppen
Vapen och tändsatspartiklar Vapengruppen och kemigruppen
Brand och explosionsundersökningar Gruppen för spår och teknisk brand och Gruppen för brandkemi, miljö och olja
Forensisk IT Data och mobilgruppen
Forensisk tal- och ljudanalys Bild och ljudgruppen
Handstil Dokumentanalysgruppen
Spår Gruppen för spår och teknisk brand
Färg och glas Kemigruppen
Brottsplats Gunnel Carlsson (Staben, SKL)Lars-Åke Jankowski (Polismyndigheten i Skåne)
Textilier och hår Susanne Johansson (styrgruppsmedlem)
Trafikolyckor
ENFSI Projektgrupp
Projektgrupp Blodstänksanalys Weine Drotz (vice ordförande)
Kommittéers samarbetsgrupper
Forskning och utveckling Birgitta Rasmusson
Kvalitets- och kompetenssäkring Christina Bertler Edlund